Nieuws /

Aanvalsplan Internationaal Ondernemen
Bent u een mkb’er met een exportwens? Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten. De subsidieregeling International Business Fryslân (IBF) -Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 heeft als doel om Friese bedrijven te stimuleren in hun exportactiviteiten.

Subsidiabele Internationale Marktverkenningsactiviteiten
a. haalbaarheidsonderzoek: het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe deskundige, of de onderneming in staat is om producten of diensten te gaan exporteren;
b. marktonderzoek: het laten uitvoeren van onderzoek door een externe deskundige, naar landen of buitenlandse markten, waar bestaande of nieuwe producten dan wel diensten kunnen worden afgezet;
c. exportplan: het laten opstellen van een onderzoek door een externe deskundige voor landen of buitenlandse markten, dat resulteert in een plan dat gericht is op het inrichten van de bedrijfsvoering, de producten of diensten en de markt- en klantbewerking van de aanvrager voor export.

Subsidiabele Internationale Marktontwikkelingsactiviteiten
a. kennisvergroting export: deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op
het gebied van export die wordt aangeboden door een externe deskundige of een overkoepelende organisatie van externe deskundigen.
b. vertaling export: het door een externe deskundige laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie van de onderneming van de aanvrager vanuit het Nederlands naar een buitenlandse taal;
c. ontwikkelingsprogramma: het laten uitvoeren van een programma binnen de onderneming van de aanvrager door een externe deskundige, dat gericht is op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel op het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
d. matchmaking: het inschakelen van een externe deskundige om contact te leggen tussen de onderneming van de aanvrager en één of meer nieuwe buitenlandse partners of klanten op het gebied van inkoop of verkoop dan wel voor het tot stand laten komen van import- of exportactiviteiten vanuit of naar een bepaald land.

Hoogte van de subsidie
De maximale subsidie is 50 procent van de subsidiabele kosten van een activiteit en varieert per aangevraagde activiteit tussen de 5000 en 10.000 euro.

Aanvragen indienen
Aanvraagformulieren vindt u op www.fryslan.fril/IBFintemationaalondememen. Aanvragen kunt u indienen bij de provincie Fryslân (Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden). De regeling is open van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020. Zodra het subsidieplafond van 1,8 miljoen bereikt is, wordt de regeling gesloten.
U kunt meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat.

Voorwaarden en meer informatie
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze subsidieregeling. Wij adviseren u eerst de regeling goed door te nemen voordat u een aanvraag indient. Dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen, wanneer achteraf blijkt dat uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt en door ons wordt geweigerd. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website: www.fryslan.frl/IBFinternationaalondernemen.

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar: internationalbusiness@fryslan.frl

Meer nieuwsberichten

Informatief museumstuk over aardwarmte in de Tiid

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots

3 maart 2022

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Ook samenwerken? Word nu lid

Neem contact op